Java Developer
сертифікат фахівця
Junior Java Developer

Java – одна з найперспективніших мов програмування, застосовується майже у всіх галузях. За допомогою Java можна створити практично все – від мобільного додатка до автопілота автомобіля. Саме тому джавісти різного рівня так потрібні, і на сьогодні попит перевищує пропозицію.

Програма курса
Програма курсу

Навчальна програма складена відповідно до вимог провідних IT-компаній і відповідає вимогам сучасного ринку до фахівців рівня Junior Java Developer.

Тренери-практики

Усі тренери академії – успішні практики рівня Middle або Senior, які мають багатий і цікавий досвід. Кожен з них пройшов навчання і сертифікацію Main Academy.

IT-English

Студенти курсу мають можливість поліпшити свою технічну англійську і відвідувати курси вивчення мови та Speaking Club протягом усього періоду навчання.

Працевлаштування

Після закінчення курсу всі студенти проходять кар’єрний тренінг: вчаться проходити співбесіду, презентувати себе, свої soft і hard навички, складати конкурентне резюме.

Ви навчитеся

 • Застосовувати отримані знання, включно із об’єктно-орієнтованим програмуванням і популярними інструментами розробки
 • Створювати програми з сучасним графічним інтерфейсом за допомогою JavaFX і Java Core
 • Розробляти веб-додатки і працювати з базами даних, писати SQL-запити
 • Створювати архітектуру додатків за допомогою мови UML
 • Застосовувати найкращі бібліотеки і фреймворки: Spring, Hibernate, Servlets, JSP, Maven, JUnit, Log4j, JavaFX
 • Глибоке занурення в Java Core і Java SE забезпечить усіма необхідними навичками для успішної здачі офіційного тесту Java SE 8 Programmer I (1Z0-808)
Технології, які ви освоїте
Зроби перший крок
Хочете дізнатися більше про курс і напрямок від провідних IT-фахівців? Реєструйтеся на найближче пробне заняття!


Програма курса

Програма курсу Java

Базові принципи і конструкції JAVA

Початок програмування на Java

 • Специфікація Java
 • Крос-платформна розробка
 • Віртуальні машини
 • Огляд IDE
 • Створення першої консольної програми
 • Створення Java-додатків за допомогою JDK Tools

Типи даних в Java

 • Розберемо все примітивні типи даних (знакові, беззнакові, бінарні,
  цілочисельні, строкові і т.д.) в Java,
 • Змінні та ідентифікатори
 • Логічні та арифметичні оператори для роботи з даними
 • Розглянемо інкремент і декремент
 • Розглянемо Bit Shift і Bitwise Operators і багато іншого

Керівні конструкції Java:

 • Умовні переходи if-then і if-then-else,
 • Цикли while, do-while і for
 • Конструкція switch
 • Використання goto, break, continue, exit program

Масиви і основні операції над масивами

 • Одновимірні і багатовимірні масиви.
 • Довжина масиву
 • Робота з масивами і елементом масиву
 • Зміна величини масиву
 • The Arrays Class
 • Операції над масивами: копіювання, equal check, пошук, сортування

Основи об'єктно-орієнтованого програмування в JAVA

Робота з класами та об’єктами

 • Огляд: Class Declarations. Class Fields and Methods
 • Модифікатори доступу
 • Encapsulation
 • Створення об’єктів
 • Використання null і this

Оголошення методів і робота з ними

 • Methods Declaration
 • Passing Arguments to a Method
 • Methods with Variable Arguments
 • Overloading Methods
 • final Modifier for Method Arguments

Конструктори в класах

 • Оголошення конструкторів
 • Конструктори за замовчуванням
 • Перезавантаження конструкторів
 • Виклики конструкторів

Статичні елементи в Java, використання полів і методів

 • The static Keyword
 • The static Fields
 • The static final Fields
 • The static Methods
 • The static Methods Restrictions
 • Using static Fields and Methods

Секції ініціалізації

 • Class Fields Initialization
 • Non-static Initialization Block
 • Static Initialization Block
 • Order of Initialization Block Execution
 • Initialization of final Variable

Робота з пакетами, правильна збірка jar

 • The Package
 • Package Import
 • Adding Class to Package
 • Static Import
 • Package Organization
 • The jar Utility
 • Executable jars

Суть наслідування і поліморфізму

 • The Inheritance
 • Inheritance and “is-a” Relationship
 • Method Overriding
 • Fields hiding
 • Class Object
 • Object Methods: toString(), equals(), hashCode(), e.t.c.
 • The “super” Keyword
 • Covariant Return Types
 • Constructors Chaining
 • Initialization Order and Inheritance
 • Polymorphism. Early Binding & Late Binding
 • Type Cast and Conversion
 • The instanceof Keyword
 • Objects Cloning
 • final Class and final Methods
 • The protected Access Modifier

Абстрактні класи та інтерфейси

 • Abstract Classes
 • Abstract Methods
 • Interfaces
 • Interfaces and Multiple Inheritance
 • Interface Comparable and Comparator

Робота з рядками використовуючи класи, введення / виведення

 • The String Class
 • Operations with Strings
 • Immutable String in Java
 • The StringBuilder and StringBuffer
 • String Pool in Java
 • The StringTokenizer Class
 • The Regular Expressions in Java
 • The Scanner Class

Продвинуте Об'єктно-орієнтоване програмування В JAVA, роботи з класом

Суть Wrapper класів (класи обгортки) для примітивних типів

 • Wrapper Classes
 • Autoboxing and Unboxing
 • Wrapper Classes are Immutable
 • Caching Integer Objects

Exceptions, ієрархія винятків в Java, затвердження

 • The Exceptions. Java Exceptions hierarchy
 • Checked and Unchecked Exceptions
 • The try-catch-finally Block
 • Multiple catch Blocks
 • The throw and throws Keywords
 • Call Stack and Exception Propagation
 • Rules of Exceptions in Method Overriding
 • Creating Exception Classes
 • Assertions

Nested (вкладені) класи, вкладені класи і JVM, Nested класи і
множинне наслідування

 • The Nested Classes Classification
 • Creating Instances of Static and Non-static Nested Classes
 • Inner Class Access to Outer Class Fields and Methods
 • The Nested Classes and JVM
 • Local Inner Classes
 • Anonymous Inner Classes
 • Using Anonymous Class for Array Sorting. Interface Comparator
 • Inner Classes and Multiple Inheritance

Перерахування та операції з ними

 • The Enums and Operations with it
 • Enum as Type. Enums Methods Overriding
 • Enums Restrictions

Суть Generics (Узагальнене програмування), використання Wildcards, extends and super

 • The Generics
 • Declaring and Using Generic Types
 • Declaring and Using Generic Methods
 • Bounded Type Parameters
 • Generics and JVM
 • Generic Arguments in Methods
 • Restrictions on Generics
 • Generic and Inheritance
 • Wildcards, extends and super Keywords

Колекції, відображення і ітератори

 • Java Collection Framework. Interfaces
 • The Collection Interface
 • The Iterators
 • The List Interface
 • The Queue and Deque Interfaces
 • The Set Interface
 • The Map Interface
 • The Collections Class

Суть дозволу перевантаження, поняття Cast і Boxing-Unboxing і Varargs

 • The Overload Resolution
 • The Overload Resolution: Type or Class
 • The Overload Resolution: Type Cast or Boxing-Unboxing
 • The Overload Resolution and Varargs
 • Examples of Overload Resolution

Професійне програмування на Java: багатопотоковість, БД, патерни, MVC, networking

Багатопотокове (паралельне) програмування, паралельні колекції і
фреймворк Fork-Join

 • Introduction to Concurrent Programming
 • Creating Threads
 • Important Methods in the Thread Class
 • The States of a Thread
 • The Thread Scheduler. Thread Priority
 • Thread Interruption. The interrupt() Method
 • Threads Pool
 • The Daemon Threads
 • Thread Synchronization
 • The volatile Keyword
 • Synchronized Blocks
 • Synchronized Methods
 • The ReentrantLock Class
 • Atomic Variables
 • The Wait/Notify Mechanism
 • Deadlocks
 • Semaphore
 • CountDownLatch
 • Concurrent Collections
 • The Fork-Join Framework

Основні сервісні класи Java Core

 • The Math Class
 • BigInteger and BigDecimal Classes
 • Random Numbers
 • The System Class
 • The Properties Class
 • Creating a Locale
 • Date and Time
 • Numbers and Currencies
 • The Runtime Class

MVC архітектура, шаблони (patterns) проектування

 • Object-Oriented Concepts
 • Is-a Relationship and Has-a Relationship
 • Inheritance, Aggregation, Composition and Association
 • Key Indicators of Code Quality: Coupling, Cohesion
 • JavaBeans Conventions
 • Design Patterns
 • Singleton, Builder, Strategy, Decorator, Observer, Factory Patterns
 • MVC

Потоки введення-виведення і робота з файлами

 • The Сoncept of Input-Output Streams
 • Byte Streams and Character Streams
 • The main I/O Stream Classes
 • The RandomAccessFile Class
 • Principles of Handling IO Errors
 • A try-catch with Resources
 • The “File” Class. File Operations

Поняття серіалізації, серіалізація складних об’єктів, інтерфейс Externalizable

 • Java – Serialization
 • Serializing an Object
 • The transient Modifier
 • Complex Objects Serialization
 • Serialization with Inheritance
 • Custom Serialization in Java
 • Java Externalizable Interface

Основи баз даних, поняття про SQL і підключення використовуючи JDBC коннектор

 • An Introduction to Relational Data Bases
 • An Introduction to SQL
 • The CRUD Operations
 • The JDBC
 • The DriverManager and Connection
 • The ResultSet
 • PreparedStatement
 • The Database MetaData
 • The DatabaseTransactions
 • Connecting to a database project in IntelliJ IDEA

Основи створення GUI інтерфейсу на Java

 • An Introduction to Swing
 • Swing – Controls
 • Event Handling
 • Layout Managers
 • Creation and Use Menu
 • Dialog Windows. Standard and Custom

Завантаження класів, основні можливості Reflection, динамічний виклик методів

 • Loading Classes
 • Class Loaders In Java
 • Class Loaders Runtime Hierarchy
 • The Java Reflection
 • The “Class” Class
 • Retrieving Class Objects
 • Discovering Class Members
 • Dynamic invocation of methods
 • Using Java Reflection for Access to Private Members

Поняття анотації, @Override

 • Annotations Basics
 • Annotation Types Used by the Java SE
 • Custom Annotations in Java

Відмінності між JAVA SE 8 і JAVA SE 9

 • Lambda вираження
 • функціональні інтерфейси
 • Відмінності в методах
 • Потоки
 • Нові типи даних
 • Статичні методи

JAVA – NETWORKING І проксі-класи

 • Основи TCP / IP Networking
 • Сокети Java и Server Socket’s
 • Основи UDP Networking і використання UDP DatagramSocket
 • Робота з URLConnection і InetAddress
 • Клас Proxy, типові використання проксі-об’єктів

Професійна розробка програмного забезпечення на JAVA

Життєвий цикл розробки ПЗ, інструменти збірки java. Основи Maven

 • The Software Development Life Cycle
 • Java Build Tools, Maven Essentials

Прийоми тестування. Основи роботи JUnit 4, Створення тестових завдань в JUnit

 • The Unit Testing, JUnit Essentials
 • Basic Annotation Supported in JUnit 4
 • Assert Statements Supported in JUnit 4
 • Creating a JUnit Tests

Робота з розподіленою системою керування версіями Git

 • Creating GitHub repository
 • Committing your changes
 • Reverting
 • Pushing to a remote repository
 • Pulling from a remote repository
 • Resolving Conflicts
 • Branches

Фундаментальні принципи Garbage Collection (збірки сміття)

 • Java Garbage Collection Basics
 • Eligible Objects for Garbage Collection
 • Object Finalization
 • The Resurrected Objects
 • The Weak Reference

Рівні захисту в Java, Security Manager і модель пісочниці

 • Basic Security Architecture
 • Security Manager
 • The Java Sandbox

Виконання персонального навчального проекту

Робота над практичним завданням по створенню індивідуального проекту.

 • Обробка ТЗ
 • Консультації по проекту (2 год.)
 • Самостійна робота над проектом під керівництвом тренера (24 год.)

Захист власного навчального проекту

 • Захист відбувається в аудиторії, перед незалежним експертом-практиком, з
  наших компаній-партнерів
 • Захист буде нагадувати вашу першу технічну співбесіду, яка
  дозволить показати вашу майстерність
 • Ви отримаєте розгорнутий фідбек про свою роботу, а також дізнаєтеся в якому
  напрямку вам ще потрібно прокачати скіли

Junior Java Developer - 8 кроків до мети

 • 1
  Записатися на курс
 • 3
  Виконати практичні, лабораторні, домашні
 • 5
  Відпрацювати заняття по HR
 • 7
  Захистити проект і здати тести
 • 2
  Вивчити теорію
 • 4
  Підготувати фінальний проект
 • 6
  Відвідувати IТ-English і Speaking Club
 • 8
  Junior Java Developer!

Форми навчання і вартість

Форма обучения
Lite Online
 • Самостійне навчання в особистому кабінеті
 • Заняття онлайн в зручний для вас час
 • Доступ до усіх відео уроків: лекції, практичні,  проекти, Q&A
 • Доступ до усіх матеріалів в LMS: відео, презентації, тести, практичні
 • Сертифікат по закінченню курсу
 • Вартість: 3900 грн
Форма обучения онлайн
Full Online
 • Навчання з інструктором у групах по ZOOM згідно розкладу
 • Доступ до усіх відео уроків: лекції, практичні,  проекти, Q&A
 • Доступ до усіх матеріалів в LMS: відео, презентації, тести, практичні
 • Живе спілкування з інструктором у ZOOM та Telegram, перевірка практичних
 • Сертифікат по закінченню курсу
 • Вартість: 22000 грн

Курс: Розробка Java

Заняття з інструктором

Ціна:
Изображение

З нуля до рівня IT-спеціаліста і улюбленої роботи

laba

Заняття в аудиторіях або онлайн з кращими інструкторами

5 міс, 39 занять, 96 годин теорії та практики з IT-експертами

Лабораторні роботи, індивідуальні та групові проекти

Англійська в подарунок для працевлаштування та роботи

Фінальний іспит, захист проекту і Ви – сертифікований IT-фахівець!

Команда курсу по Java

Кар'єрний сервіс

Максимум знань і умінь для працевлаштування
Карьерный сервис
Даємо професійне ІТ-навчання

Після закінчення курсу, з отриманими знаннями і навичками, ви зможете претендувати на позицію Junior Java Developer.

Кар'єрний тренінг

Вчимо грамотному позиціонуванню на ринку праці. Правильно писати резюме та супровідні листи. Успішно проходити інтерв’ю

Рекомендуємо на роботу

Ми постійно отримуємо від наших партнерів запити на роботу в ІТ-компаніях. Кращих студентів рекомендуємо нашим партнерам на роботу і стажування.

Відгуки про навчання в Main Academy

Отримайте Ваш квиток в IT
Форма реєстрації на пробний урок або семінар

Пробний урок
Junior Java Developer

Ще не готові розпочати навчання або лишилися сумніви?

Завітайте на пробне заняття і протестуйте курс безкоштовно!

 • Ви познайомитеся з інструктором курсу, технологіями та специфікою роботи в IT
 • Дізнаєтеся, як проходить навчання на курсах Main Academy: програма, розклад, створення першого портфоліо та умови сертифікації
 • Зрозумієте за 2.5 години чи відповідає вашим потребам даний напрям і як далі розвиватися в IT

Заняття проходять:

Телефон: